Oboznámte sa so službami, ktoré pre Vás vieme zrealizovať

Ponúkame viacero služieb a produktov pre farmaceutický priemysel. Špecializujeme sa na vývoj softvéru, tvorbu a prácu s databázami, aplikáciami, vieme spracovať dáta, zanalyzovať ich a štatisticky vyhodnotiť. Okrem týchto služieb vyvíjame a realizujeme aj individuálne riešenia podľa požiadaviek klienta.

Vývoj aplikácií

CRM systémy, aplikácie pre manažment transferových objednávok, vzdelávacích aktivít či evidenciu nepeňažných plnení.

Chcem sa dozvedieť viac

Spracovanie dát

Spracovanie predajných hlásení, ad hoc reporty, monitoring skladových zásob
a dátové analýzy.

Chcem sa dozvedieť viac

Marketingové produkty

Prieskumy trhu, direct mailing
a produkty pre kontinuálne
vzdelávanie na webe.

Chcem sa dozvedieť viac

Služby call centra

Telemarketing a služby telefonických obch. zástupcov s vlastnou databázou lekárov
a zdravotníckych zariadení.

Chcem sa dozvedieť viac

Tvoríme aplikácie

Vyvíjame aplikácie pre efektívnu prácu vo farmaceutickom segmente. Máme riešenia pre platformy Windows, OS X, iOS a Android.
Zoznámte sa s našimi už existujúcimi riešeniami pre field force a marketing!

Zisti viac

Vyvíjame CRM systémy, aplikácie pre manažment transferových objednávok,
vzdelávacích aktivít či evidenciu nepeňažných plnení

Zaoberáme sa vývojom offline a online aplikácií. Klienti profitujú z našich dlhoročných skúseností nielen pri vývoji
ale aj pri používaní a správe takýchto projektov.

Transferové objednávky

Aplikácia slúži na realizovanie transferovej objednávky priamo v lekárni a jej zaslanie
na jedného zo zvolených distribútorov. Stav objednávky je možné sledovať priamo
v aplikácií. Používateľ má možnosť sledovať stavy skladov ako aj dostupnosť vybraného
tovaru u distribútorov. Aplikácia umožňuje nastavenie vlastných kampaní, evidenciu
podmienok pre rôzne reťazce, lekárne ako aj mnoho ďalších funkcií.

Dostupné pre platformy:

CRM

CRM (Customer Relationship Management) je postavený na najnovších technológiách
a umožňuje flexibilnú integráciu údajov. Je možné ho prispôsobiť na konkrétne požiadavky
klienta. Ako jeden z mála CRM systémov je prepojený na validačné centrum – operátorov
call centra. Takto je databáza lekárov a inštitúcii pravidelne aktualizovaná a telefonicky
preverovaná.

Dostupné pre platformy:

Nepeňažné a peňažné plnenia

Vyvinuli sme pre Vás aplikáciu na vykazovanie výdavkov nepeňažných a peňažných
plnení. Táto aplikácia umožňuje presnú evidenciu poskytnutých plnení a generuje
reporty vo forme požadovanej úradmi SR (NCZI – Národné centrum zdravotníckych
informácií, Daňový úrad) ako aj európskymi orgánmi (EFPIA). Naša webová aplikácia
Vám ušetrí čas jednoduchým používaním a rýchlym vytvorením potrebných hlásení.
Samozrejmosťou je generovanie výstupov aj do vlastných šablón podľa požiadavky
klienta. V aplikácií sú zohľadnené zmeny v zákonoch (zákon č.362/2011 Z.z. o liekoch
a zdravotníckych pomôckach), ktoré nadobudli účinnosť 1.1.2016.

e-kredit

Určená organizátorom vzdelávacích aktivít lekárov. e-kredit je offline aplikácia prepojená
so SLK (Slovenská lekárska komora) a odosiela zoznamy účastníkov na schválenie.
Udelené kredity sú automatický zaregistrované v SLK.

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontaktujte nás

Rozhodujúce sú kvalitné dáta

Skôr ako sa správne rozhodnete potrebujete zozbierať fakty,
mať po ruke tie správne analýzy, adekvátne dáta. Už viac ako
25 klientov sa rozhoduje na základe našich dátových analýz.

Zisti viac

Poskytujeme spracovanie predajných hlásení, ad hoc reporty,
monitoring skladových zásob a dátové analýzy

Spracúvame dáta, ktoré naši klienti používajú pri svojej každodennej práci a pomáhajú im pri rozhodovaní, analýzach,
nastavovaní predajných stratégií a rozvoji svojho biznisu.

e-pharmacies

Predajné hlásenia spracovávame v týždenných
alebo mesačných cykloch podľa požiadaviek klienta.
Predajné hlásenia sú spracované a odoslané klientovi
v konsolidovanej forme do 48 hodín od doručenia
posledného predajného hlásenia.

Ad hoc reporty a dátové analýzy

Individuálne reporty podľa požiadaviek klienta vytvárané
z IMS údajov, SAPu alebo iných externých zdrojov, vrátane
možností automatizovaného spracovania („na jeden klik“).

Monitoring skladových zásob

Pravidelné spracovanie skladových hlásení v týždennom
alebo mesačnom cykle vo forme prehľadných reportov.
Možnosť nastavenia a sledovania hraničných stavov
zásob.

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontaktujte nás

Marketingová komunikácia

Kontaktujte svojich klientov aktívne a pravidelne rôznymi
komunikačnými kanálmi ako aj ich kombináciou. Pomôžeme
Vám zvoliť ten najvhodnejší a zároveň najefektívnejší spôsob
komunikácie, ktorý potrebujete.

Zisti viac

Realizujeme prieskumy trhu, ponúkame direct mailing
a produkty pre kontinuálne vzdelávanie na webe

Služby a produkty na podporu predaja riešime v koncepte viackanálovej komunikácie s koncovým klientom
a použitím najmodernejších informačných technológií. Používame tieto nástroje, prípadne ich kombinácie.

Prieskum trhu

Poskytujeme komplexnú ponuku služieb marketingového výskumu od návrhu projektu, v ktorom zohľadňujeme potreby klienta až po samotnú realizáciu prieskumu.
Kladieme dôraz na kvalitný zber dát, presné štatistické
vyhodnotenie, zrozumiteľnú interpretáciu výsledkov,
odporúčania a marketingové konzultácie pre komplexné
riešenie projektu klienta.

Direct mailing

Oslovenie vybranej cieľovej skupiny pomocou adresných
listových zásielok. Na oslovenie používame vlastnú
databázu lekárov a zdravotníckych pracovníkov.
Zabezpečujeme tlač, zabalenie ako aj podanie zásielky
na pošte. Naša databáza je denne validovaná od roku 2008.
Vďaka kvalitnej databáze máme vysokú úspešnosť
doručenia zásielok. Návratnosť zásielok je max. do 2%.

WebKredit

Prevádzkujeme elektronický systém kontinuálneho
vzdelávania pre rôzne špecializácie lekárov. Po úspešnom
absolvovaní autodidaktických testov na webe môže lekár
získať kredity. Vzdelávanie je akreditované SLK. Tento
moderný spôsob vzdelávania prináša nižšie náklady
na organizáciu on-line kurzov v porovnaní s organizovaním
„živej“ akcie v teréne.

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontaktujte nás

Marketing a predaj cez telefón

Komunikujte s existujúcim alebo potenciálnym klientom
telefonicky. V krátkom čase získate informácie o potrebách
trhu, predáte Váš produkt a získate spätnú väzbu z prostredia
farmaceutického segmentu.

Zisti viac

Zabezpečujeme telemarketing a služby telefonických obchodných zástupcov
s vlastnou databázou lekárov a zdravotníckych zariadení

Naše call centrum je pripravené komunikovať Vami zadané správy vybranej skupine zdravotníckych pracovníkov. Dlhoročná prax a skúsenosti
operátorov v oblasti farmaceutického sektora zaručujú kvalitu ako aj kompletnosť odovzdania správy resp. získania informácií.

Telemarketing

Odovzdanie marketingovej správy podľa vopred dohodnutého „scriptu“. Dôležitá správa
je doručená vybranej skupine špecialistov rýchlo a kvalitne. Súčasťou služby je aj výber
cieľovej skupiny špecialistov z našej validovanej databázy.

Telefonický reprezentant

Oslovenie netargetovaných lekární, ktoré reprezentanti už nenavštevujú alebo navštevujú
menej často. Operátor realizuje predaj dohodnutých produktov a okrem toho je výstupom
aj spätná väzba, ktorú je možné použiť na prípravu marketingových stratégií do budúcna.

Databáza lekárov a zdravotníckych zariadení

Vlastníme kvalitnú databázu lekárov a zdravotníckych pracovníkov na Slovensku ako aj v Českej republike. Databáza je pravidelne aktualizovaná operátormi call centra. Túto kvalitnú databázu
Vám ponúkame aj v našich ďalších službách, produktoch a aplikáciách. S našimi operátormi viete realizovať nielen telefonický predaj, rýchle odovzdanie správy vybraným špecialistom, ale
aj prieskum trhu na telefóne alebo tzv. „recall test“.

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontaktujte nás

Pracujeme s dátami a rozumieme im

Sme dynamicky rastúca spoločnosť, ktorá je na trhu už od roku 2008. Vyvíjame aplikácie a poskytujeme služby používané najmä vo farmaceutickom
priemysle a zdravotníctve na Slovensku a v Českej republike. Máme dlhoročné skúsenosti s prácou s dátami, vývojom aplikácií, softwéru,
a marketingových služieb. Našou ambíciou je poskytovať služby klientom, ktorí hľadajú nové a inovatívne riešenia vedúce k zefektívňovaniu práce
a zvyšovaniu výnosov. Nové príležitosti na trhu sú pre nás výzvou. Vďaka svojim znalostiam, skúsenostiam a proaktívnemu prístupu sa snažíme
o neustály vývoj a inováciu našich služieb a aplikácií, ktoré používate v každodennom živote. Naši klienti a ich spokojnosť s našimi
službami a produktmi je pre nás dôležitá.

RNDr. Petra Miškovičová

Marketing Manager, Belupo

„Spolupracujeme so spoločnosťou KaratNet od roku 2012. Začali sme s produktom
e-pharmacies a z dôvodu vysokej spokojnosti sme spoluprácu neskôr rozšírili o produkty
Market Reaserch, Direct Mailing a Telemarketing. Oceňujeme najmä veľkú flexibilitu,
proaktívnosť a profesionálny prístup. Sme veľmi spokojní s celkovou úrovňou pracovníkov:
zodpovednosť, vysoká spoľahlivosť, komunikatívnosť, presné dodržiavanie stanovených
podmienok.“

Ing. Milan Macura

Product Manager, Mylan s.r.o.

„So spoločnosťou KaratNet máme vybudovanú dlhodobú a širokú spoluprácu. Využívame
najmä CRM systém s validovanou databázou, spracovanie distribútorských hlásení
predajov a skladov, ako aj iné dátové služby. Zo strany KaratNetu sú služby poskytované
vždy v dohodnutom termíne a s maximálne profesionálnym prístupom. Spoločnosť
môžem odporučiť ako spoľahlivého partnera.“

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Karatnet Slovakia s.r.o., Vrakuňská 37, Bratislava 821 06, IČO: 44 064 268 (ďalej len „Karatnet“) ako sprostredkovateľ a spracovateľ dát v mene prevádzkovateľa Allio s.r.o., Buková 27, 93101 Šamorín, IČO: 357 76 684 (ďalej len ako „Allio“) v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pracoviska, telefónne číslo, adresy elektronickej pošty, špecializácia za účelom vedenia evidencie lekárov a zdravotníckych pracovníkov a odberu marketingových informácií. Osobné údaje budú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl.6 ods.1 písm. a)všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje budú poskytované príjemcom a tretím stranám: call centru Telpon s.r.o., Kuzmányho 8, 0140 01 Žilina, IČO: 48 062 839 , farmaceutickým spoločnostiam pre porozumenie zdravotníckeho trhu a efektívnu komunikáciu s nim, spracovateľom poštových zásielok, spracovateľom emailových správ a iným subjektom, ktorým prevádzkovateľ poskytuje údaje zo zákona. Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, ak nepožiadate o predĺženie, tak súhlas zanikne do 10 rokov odo dňa jeho poskytnutia.

Osobné údaje bude spracúvať prevádzkovateľ, ktorého zodpovednú osobu možno kontaktovať na adrese: zodpovednaosoba@allio.sk Zároveň beriete na vedomie, že máte ako dotknutá osoba právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vyhovie každej oprávnenej žiadosti dotknutej osoby v rozsahu, v akom to bude technicky možné. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom ako ste ho udelili a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Súhlas môžete odvolať taktiež nasledujúcimi spôsobmi:
• Priamo vo svojom profile po prihlásení sa na web stránke www.web-prieskumy.sk
• na e-mailovej adresy: zodpovednaosoba@allio.sk
• poštou na adrese prevádzkovateľa: Allio s.r.o., Buková 27, 931 01 Šamorín, IČO: 35776684
• priamo v nami zasielaných emailoch kliknutím na link s možnosťou odhlásenia